Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Görev ve Yetkileri

Başkanlığımızın görevleri özet olarak şunlardır:
* Öğrencilerin kabul ve kayıt esasları ile kontenjan çalışmalarının yürütülmesi ve ilgili makamlara bildirilmesi,
* Okuyan öğrencilerin kayıt yenileme, ders kayıtları, not işlemleri, özlük işlemleri ve askerlik işlemlerinin yürütülmesi,
* Kesinleşen akademik takvimlerin dağıtımı, yayımlanması çalışmalarının yürütülmesi,
* Mezuniyet işlemleri ile mezunların diplomaları ile eklerinin hazırlanması ve öğrencilere teslimi,
* Yıllık eğitim-öğretim planları ile ders görevlendirme, danışman atama, ders şubelendirme işlemlerinin yürütülmesi, koordinasyonu ile yazışmaların yapılması,
* Öğrencilerin öğrenci katkı payı, öğrenim gideri ödeme ilgili birim banka işlemlerinin yürütülmesi,
* Bologna süreci kapsamında ilgili komisyonlarca alınan kararların ve Rektörlükçe uygulanması istenen işlemlerin koordinasyonu, sekretarya işlemleri,
* Üniversite burs komisyonu sekretarya işlemleri, öğrenci burslarının takibi, burs verilecek öğrencilerle ilgili işlemlerin yürütülmesi,
* Farabi değişim programı ofis işlemlerinin yürütülmesi, koordine edilmesi,
* Öğrenci, danışman, öğrenci işleri personeli ile eğitim birimlerinden gelen soru ve sorunların çözümlerine katkı vermek,
* Enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullar ile Rektörlük ve ilgili kurumlar arasındaki işlemleri yürütmek, yazışmalarını yapmak,
* İstatistik çalışmalarının yapılması ve ilgili makamlara sunulması, duyurulması,
* Benzer çalışmalar ile üst yönetimce verilecek diğer görevleri yerine getirmek.