Tıp Tarihi Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak, tarafsız ve bilimsel bir eşgüdüm yaklaşımı temelinde, ortak akıl ve katılımcılık ilkeleriyle Tıp Tarihi konusunda; yenilikçi ve iyileştirici çözümleri tartışmaya açmak, bu hususlarda model üretmek, araştırma yapmak, proje geliştirmek, donanımlı insan kaynağı yetişmesine katkı sağlamak, oluşan bilgi ve deneyimi ulusal ve uluslararası işbirliği içinde toplantı ve yayınlar yaparak ilgili karar vericilerle paylaşmak amaçlarına hizmet ve öncülük etmek üzere Tıp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.

Merkezin faaliyet alanları, tıp tarihi alanlarında;

  • Araştırma yapmak,
  • Eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,
  • Model ve proje geliştirmek,
  • Ulusal ve uluslararası kongre, zirve, konferans, seminer ve eğitimler düzenlemek,
  • Veri toplamak ve analiz etmek,
  • Yayın yaparak ilgililerine aktarmak,
  • Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek diğer etkinliklerde bulunmaktır.

Merkez bu faaliyetlerinde; ulusal ve uluslararası, kamu-özel-akademik-sivil toplum ve gönüllü gibi kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu alanlarda birlikte çalışır. Yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla; iletişim ağı kurmak, stratejik işbirliğinde bulunmak, ortak faaliyetler yapmak, özel protokoller imzalamak gibi faaliyetleri yürütür. Gerektiğinde ikili ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez gibi kuruluşlar, kamu ve özel sektör kurumları ile sivil toplum kuruluşları adına araştırma, proje, rapor, yayın, kongre gibi çalışmaları üstlenir ve gerekli görülmesi halinde bu kapsamda bahsi geçen kurumların bilimsel temsilciliğini yapar.

Merkez, Tıp Tarihi ve yönetimi konularında, bütüncül bir bakışla yaptığı analiz ve değerlendirmeler sonucunda pilot uygulamalar yapar, karşılıklı teknik yardımlaşma süreçlerinde yer alır.

Merkezin yönetim organları; Yönetim Kurulu ve Müdür'den oluşur.