Anatomi Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO

Yrd.Doç.Dr. Papatya KELEŞ

papatya.keles@sbu.edu.tr

TANIM

Anatomi; vücut bölümlerinin normal yapısını, gelişimini ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Anatomi terimi, eski Yunanca Ana (=içinden) veTome (Temnein- =kesmek) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Keserek ayırma, parçalama anlamına gelmektedir. Anatomi teriminin Latince’deki karşılığı dissection’dur. Günümüzde, kadavranın bölgelere ayrılması ve bu bölgelerin kesilerek incelenmesi yöntemi için genel bir ifade olarak disseksiyon terimi kullanılmaktadır.

MİSYON

Sağlık Bilimler Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nın misyonu, üst düzeyde bilgi birikimine sahip, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve toplumda liderlik yapabilecek, özgüveni yüksek hekimler yetiştirmek, topluma bilimsel, çağdaş düzeyde, kaliteli hizmetler sunmak, yaptığı araştırmalarla ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, Anabilim Dalı Akademik kadrosunu oluşturmak, mezuniyet öncesi tıp eğitiminde kendi alanı ile ilgili başarıyı sürdürmek ve yükseltmek, eğitim ve araştırma laboratuvarlarının kurulması için girişimde bulunmak, Yüksek Lisans programı açmak, Doktora programı oluşturmak, kendi alanında ve yakın disiplinler tarafından düzenlenen Ulusal ve Uluslararası kongrelere ve kurslara daha etkin katılım gerçekleştirmek,

VİZYON

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nın vizyonu, ulusal düzeyde mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi, araştırma, yenilikleri takip etme hususunda etkin çalışmalar yapmak, uluslararası düzeyde önde gelen Anatomi Anabilim Dalları arasında saygın bir yer almaktır.

İLKELER

Uluslararası benimsenmiş etik ilke ve kurallara göre eğitim-öğretim, araştırma ve rutin faaliyetleri yürütmek.

Anatomi ile ilgili ilk çalışmalar tarih öncesine dayanmaktadır. Yaklaşık on bin yıl öncesinden kalan, hayvan vücutlarını gösteren mağara resimleri ve Mezopotamya’da yapılan kazılarda MÖ 3000’lerden kalma koyun karaciğerlerinin kilden yapılmış modelleri mevcuttur. Yine MÖ 1500-1600’lerden kalma papirüslerde insan vücudu ile ilgili bilgiler mevcuttur.

Eski Yunanlılarda ölü de olsa insan vücudunun açılıp incelenmesi yasaktı. (M.Ö. 460-370) İnsan kadavrasında ilk diseksiyonu yapan bilim adamı olarak bilinen Hippokrat(M.Ö. 460-370)  en iyi düzeyde yürüttüğü hasta-hekim, hekim-hekim ve hekim-toplum ilişkilerini özetlediği Hekimlik Andı bugün bile güncelliğini sürdürmektedir. (Primum nihil nocere-önce zarar verme) sözü ünlü olmuştur. Aristotle (M.Ö. 384-322)“ Anatome" kelimesini kullanan ilk bilim adamıdır. MÖ 300 yıllarına doğru İskenderiye Tıp Okulu’nda suçluların vücudu incelenerek, öğrencilere otopsi gösterilerek uygulamalı anatomi bilgisi okutulurdu. MÖ 350-280 arasında Herofilus adlı bilim adamı sinir sistemini araştırarak sinirlerin beyin ve omuriliğe bağlı olduklarını ortaya koydu. Eski Yunanistanın ünlü hekimlerinden Bergamalı Galen (M. S. 130-200) anatomi üzerine eserler yazmıştır. Galenus, araştırmalarını daha çok maymunlar üzerinde geliştirdi ve kaza geçiren cesetler üzerinde de inceleme yaptı. Daha sonra Anatomik araştırmalar Dini inançlar yüzünden hemen hemen 12 asır boyunca yasaklandı. Nihayet M.S.13 yüzyılda Mondino (1275-1321) Papa 8.Benifacio'nun müsadesiyle 2 insan kadavrasında disseksiyon yaptı. Şu sözü ünlüdür "Et non credat aliquis per solam vivam vocem aut scripturam hanc disciplinam habere posse quina hinc requisitur visus et tactus-Öğrenmek için dinlemek ve okumak yetmez, görmek ve işlemek'te gereklidir". Modern Anatomi öğrenimi Andreas Vesalius'la (1514-1564) başlar. İtalya'nın Pedua Üniversitesinde Anatomi Professörü olan Vesalius'un "De Humani Corporis Fabrica" eseri çok ünlüdür. William Harvey (1578-1657), kanın vücutta dolaşımını buldu. John Hunter (1728-1793) adlı araştırmacı ise anatomi çalışmalarının genel ilkelerini ortaya koydu ve insan vücudu konusunda birçok doğru bilgiyi bilim dünyasına sundu. Bugünkü anatomi biliminin temellerinin atılışında Fallopius ile Eustachius’un büyük hizmetleri oldu. XIX. yüzyılda Fransız bilginlerinden Cuvier ile Bichat anatomi alanında birçok incelemeler yaptılar. Bilhassa X ışınlarının keşfinden sonra anatomi alanındaki çalışmaları sadece kadavralar üzerinde değil, canlılar üzerinde de yapmak mümkün oldu. Yurdumuzda Anatomi; 1205’den itibaren Kayseri’de Gevher Nesibe Sultan Hastanesi ve Giyasüddin Tıp Mektebi görülmektedir. Buralarda İbni Sina (M.S.980-1037) gibi üstadların eserleri okutuluyordu. İbn-i Sina'nın yazmış olduğu El Kanun-i fit-Tıb adlı eserinde anatomik çizimler yapmıştır. Tıphane ve Cerrahhane-i Amire  (1827-1839); Şehzadebaşında Tulumbacı konağında açılmış tır. Öğretim fransızca'dır. Kadavra öğrenime girmemiştir. Model plan ve resimler kullanılmaktadır. Bu dönemde kişi olarak Osman Saib Efendiyi görmekteyiz. ll.Mahmut döneminde okul Galatasaray Lisesine taşındı. Dr.Bernard Viyana'dan getirtildi ve Türkiye de ilk kadavrada disseksiyon Abdülmecit'in izniyle Dr. Bernard ve yardımcısı Dr. Spitzer tarafından yapıldı 1841. Daha sonra şu Anatomistleri sırasıyla görüyoruz. Palelog efendi, Davut Efendi, Callias Efendi, Aristidi Bey, Mazhar Paşa(1845-1920); Teşrih Atlası, İlmi Teşrih Tevsifi ve Usul-u Teşrih gibi eserleri vardır.

Günümüzde geliştirilen gereçlerle bir canlıyı açıp parçalamadan da organlar hakkında bilgi edinilebilmektedir. Röntgenin bulunmasıyla radyolojik anatomi adı verilen bilim dalı doğdu. Ayrıca yine röntgenle yapılan tomografik incelemeler, ultrasonografi, sintigrafik araştırmalarla çeşitli organların vücuttan çıkarılmadan incelenebilmesi sağlanmaktadır.

Ülkemizde Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri içerisinde yer alan Anatomi Anabilim Dalı Tıp Fakültelerinin mezuniyet öncesi tıp eğitimi ile Sağlık Bilimleri içerisinde yer alan diğer fakülte ve yüksekokulların ilgili bölümlerinde teorik ve uygulamalı eğitim vermektedir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tıp Fakültesi Anatomi alanında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, 15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" un 5. Maddesi ile kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Üniversitemiz Senato Kararı ve YÖK onayı ile kurulmuştur. Anabilim dalımız, 8.04.2016 tarihinde Yrd.Doç.Dr. Papatya Keleş’in Anabilim Dalı kadrosuna atanması ile eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve rutin hizmetler için çalışmalara başlamıştır.  

EĞİTİM

Tıp Fakültesi Dönem 1 (1.Sınıf) ve Dönem 2 (2.Sınıf) Ders Kurulları içerisinde teorik ve pratik Anatomi eğitimi,

Diş Hekimliği 1.Sınıf ve 2.Sınıf Ders Kurulları içerisinde teorik ve pratik Anatomi eğitimi,

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ilgili programlarda teorik ve pratik Anatomi eğitimi

DUYURULAR

XVII. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ. 05-09 EYLÜL 2016 ESKİŞEHİR

www.anatomikongresi2016.org

İLETİŞİM

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kampüsü, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul

Tel: 0216 346 36 38       Fax: 0216 346 36 40