Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Histoloji ve Embriyoloji Laboratuvarı. (1930).


Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Laboratuvarları (Resim 1)


Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Laboratuvarları (Resim 2)

Histoloji canlıların dokularını inceleyen bilim dalıdır. Hücre , canlı organizmanın en küçük birimi olup canlının tüm özelliklerini taşır. Bir doku ise, belli fonksiyonu inşa etmek üzere bir araya gelmiş hücre topluluğudur. Vücuttaki organları meydana getiren dokuların yapıları ve farklı dokuların birbiri ile ilişkileri histolojinin konusu içine girer .

TARİHÇE

 Dokularla ilgilenen ilk incelemeleri yapan gözlemciler arasında, Malpighi, Leuven – Hook, R . Brown, Schleiden ve Schwann sayılabilir . Bu bilim adamlarının çalışmaları, mikroskobun bulunmasıyla başlamış, hücre elemanlarını, hücre şekillerini, hücreler arasındaki benzerlikleri tesbit etmişlerdir. Çağdaş histolojinin 1830’da Alman fizyoloğu Schwann’ın tüm hayvan ve bitki hücrelerinde ” nüve ”     ( nükleus )’ nin hücrenin basit ve en mühim kısmı olduğunu açıklamasıyla başladığı kabul edilir.

Ülkemizde Tıp Fakültelerinde daha önceleri Histoloji-Embriyoloji ve Anatomi Anabilim Dalları Morfoloji Anabilim dalı altında bulunmaktaydı. YÖK’ün kuruluşu sırasında Morfoloji Anabilim Dalı içerisinde birleştirilmiş olan Anatomi ve Histoloji-Embriyoloji bilim dalları YÖK tarafından alınan karar ile bağımsız Anabilim Dalları şekline dönüştürülmüştür.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

 • Hücre ve dokuların ışık mikroskobik yapılarının incelenmesi ve tanımlanması,
 • Hücre ve dokuların elektron mikroskobik yapılarının incelenmesi ve tanımlanması,
 • Hücre ve dokuların incelenmesinde histokimyasal tekniklerin uygulanması,
 • Hücrelerin antijenik kimliklerinin saptanmasına yönelik olarak ışık mikroskobu ve elektron mikroskobu düzeyinde immunohistokimyasal ve immunelektron tekniklerin uygulanması,
 • Hücrelerin kültürlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kök hücre eldesi ve kültür ortamında çoğaltılması uygulamaları,
 • Üniversitemizin ve diğer üniversitelerin tıp ile ilişkili bölümleri ile multidisipliner araştırma projeleri  yürütmek.

Mevcut yapılanması ile Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri içerisinde yer alan Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Tıp Fakültelerinin mezuniyet öncesi tıp eğitimi ile Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri içerisinde yer alan diğer fakülte ve yüksekokulların ilgili bölümlerinde teorik ve uygulamalı eğitim vermektedir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" un 5. Maddesi ile kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Üniversitemiz Senato Kararı ve YÖK onayı ile kurulmuştur. Anabilim dalımız, 8.04.2016 tarihinde Yrd.Doç.Dr.Mustafa YILMAZ’ın Anabilim Dalı kadrosuna atanması ile eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve rutin hizmetler için çalışmalara başlamıştır. 

MİSYON

 • Anabilim Dalı Akademik kadrosunu oluşturmak,
 • Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde kendi alanı ile ilgili başarıyı sürdürmek ve yükseltmek,
 • Eğitim ve araştırma laboratuvarlarının kurulması için girişimde bulunmak,
 • Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans programı açmak,
 • Bölgesel işbirliği ile Histoloji ve Embriyoloji Doktora programı oluşturmak,
 • Kendi alanında ve yakın disiplinler tarafından düzenlenen Ulusal ve Uluslararası kongrelere ve kurslara daha etkin katılım gerçekleştirmek,
 • Multidisipliner yapılanmalar (Sinirbilim, teknopark v.b.) içerisinde ve multidisipliner çalışmalarda etkin olarak yer almak.

VİZYON

Ulusal ve Uluslararası alanda mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası (Yüksek Lisans ve Doktora) tıp eğitiminde kendi alanında yetkin bir konuma gelmek, niteliği yüksek bilimsel araştırmaların yapılabileceği bir araştırma merkezi oluşturmak.

İLKELER

Uluslararası benimsenmiş etik ilke ve kurallara göre eğitim-öğretim, araştırma ve rutin

 faaliyetleri yürütmek.

AKADEMİK KADRO

Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILMAZ

mustafa.yilmaz@sbu.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Tansel SAPMAZ

tansel.sapmaz@sbu.edu.tr

EĞİTİM

 • Tıp Fakültesi Dönem 1 (1.Sınıf) ve Dönem 2 (2.Sınıf) Ders Kurulları içerisinde teorik ve pratik histoloji ve embriyoloji  eğitimi,
 • Diş Hekimliği  2.Sınıf Ders Kurulları içerisinde teorik ve pratik histoloji ve embriyoloji eğitimi,
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik Bölümleri 2.Sınıf teorik ve pratik histoloji ve embriyoloji eğitimi
 • Eczacılık Fakültesi 2. Sınıf teorik ve pratik histoloji ve embriyoloji eğitimi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

 • Histokimyasal araştırmalar,
 • İmmunohistokimyasal araştırmalar,
 • İmmunofluoresan araştırmalar,
 • TEM,
 • İmmunelektron araştırmalar,
 • Hücre kültürü,
 • Sinir Bilim

İLETİŞİM

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 Üsküdar, İstanbul

Tel: 0216 346 36 36       Fax: 0216 346 36 40