Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Tanıtım

Hakkımızda

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Bölümümüz tarafından üniversitelerin birinci sınıflarında 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 5/i maddesi uyarınca okutulması zorunlu olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi verilmektedir.


Misyonumuz

Öğrencilerin,

- Osmanlı Devleti’ni 17. yüzyıldan itibaren ele alıp Cumhuriyet Türkiye’sinde günümüze kadar yaşanan önemli gelişmeler üzerine bilgilerini artırması ve araştırma üretmesi

- Türkiye Cumhuriyeti tarihinin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri hakkında bilgi birikimlerini artırması

- Eleştirel ve analitik düşünme becerileri kazandırarak bu beceriyi kendi branşlarındaki araştırma alanlarına taşımaları

- Yapılacak olan araştırmaları farklı disiplinlerin katkılarına açık olarak yürütebilmeleri

- Yurttaşlık bilinci içerisinde çoğulcu görüş ve düşüncelere açık kişiler olarak günümüz Türkiye ve dünya tarihini, meseleleri sahip oldukları bilgi birikimi çerçevesinde değerlendirebilmeleri

- Bilimsel araştırma bilgi ve deneyimine sahip kişiler olarak düşüncelerini etkin biçimde aktarabilen bireyler olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir.
 

Vizyonumuz

Yakın dönem Türk tarihine ait kaynakları doğru bir şekilde tarih metotlarını kullanıp, Türk inkılabını ve geçmişten günümüze Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi ve Atatürk ilke ve İnkılaplarını objektif bir bakış açısıyla ele alarak oluşacak olan bilgi birikimi sayesinde tarihi konuları yorumlayabilen ve güncel gelişmeleri izleyen, bu gelişmelerden hareketle geleceğe dair öngörülerde bulunup strateji geliştirmeye açık, eleştirel düşünmeyi içselleştirmiş, çağdaş, demokratik değerlerin pekiştirilip zenginleştirilmesine katkı sunacak bireyler yetiştirmek.

Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Abdussamed GEÇER (Bölüm Başkanı)
 
Öğr. Gör. Pir Murat SİVRİ

Ders İçerikleri

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I


Hafta Ders Konuları

1. Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Çabaları
2. Türkiye’de Reform Arayışları (1839-1908)
3. Türkiye’de Reform Arayışları (1839-1908)
4. Türkiye’de Meşrutiyet Dönemleri
5. Avrupa ve Türkiye (1838-1918)
6 Avrupa ve Türkiye (1838-1918)
7. Mondros’tan Lozan’a Türkiye
8. ARA SINAV
9. Mondros’tan Lozan’a Türkiye
10. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Siyasi Yapılanma (1920-1923)
11. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ekonomik Gelişmeler
12. Yeni Türk Devleti’nin ilanı: Lozan’dan Cumhuriyet’e
13. Yeni Türk Devleti’nin ilanı: Lozan’dan Cumhuriyet’e
14. FİNAL SINAVI


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Hafta Ders Konuları

1 Yeniden Yapılanma Dönemi
2. Yeniden Yapılanma Dönemi
3. Türkiye Cumhuriyeti’nde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi)
4. Türkiye Cumhuriyeti’nde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi)
5. Atatürk ilkeleri ve Atatürk Döneminde Dil-Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar
6. Atatürk ilkeleri ve Atatürk Döneminde Dil-Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar
7. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları
8. ARA SINAV
9. 1938’den 2002’ye Ekonomik Gelişmeler
10. 1938’den 2002’ye Ekonomik Gelişmeler
11. Türk Dış Politikası’nda (1938-2002) Dönemi
12. Atatürk’ten Sonra Türkiye
13 1938’den Günümüze Sosyal, Kültürel ve Sanatsal De¤işme ve Gelişmeler
14. FİNAL SINAVI

DERSİN BAZI TEMEL KAYNAKLARI

Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk / Söylev, IV Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, (Bugünkü dile aktaran Ali Sevim vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
Bugünkü Dille Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, (Bugünkü dile aktaran Ali Sevim vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
Afet İnan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün El Yazıları, Atatürk Araştırma Merkezi yayını.
Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, (Haz. Utkan Kocatürk), Atatürk Araştırma Merkezi yayını..
Atatürk'ün Bütün Eserleri, XX Cilt, Kaynak Yayınları.
Atatürk İlkeleri ve Dayandığı Tarihi Temeller, (Haz. İbrahim Kafeoğlu-Mehmet Saray), İstanbul Üniversitesi yayını.
Gotthard Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
Selahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya, IV Cilt, Milli Eğitim Bakanlığı
Bilal Şimşir, İngiliz Belgeleriyle Sakarya'dan İzmir'e.
Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, Kastaş Yayınları.
Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, Türk Tarih Kurumu yayını.
Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, 1920-1923 / 1923-1927, Zeus Yayınları.
Salahi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
Stefanos Yerasimos, Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet İlişkileri, 1917-1923, Boyut Yayınları.
İzzet Öztoprak, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Türk Tarih Kurumu yayını.
Kazım Özalp, Milli Mücadele, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
Rahmi Apak, İstiklal Harbi'nde Garp Cephesi Nasıl Kuruldu, Türk Tarih Kurumu yayını.
Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, Temel Yayınevi.
Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, Temel Yayınevi.
Celal Bayar, Ben de Yazdım, 10 cilt, Celal Bayar Vakfı yayını.
Fahrettin Altay, Görüp Geçirdiklerim: 10 Yıl Savaş ve Sonrası, İnsel Kitabevi.
Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Pozitif yayınları.
Falih Rıfkı Atay, Zeytindağı, Pozitif yayınları.
Falih Rıfkı Atay, Atatürk'ün Bana Anlattıkları, Pozitif Yayınları.
Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam.
İbrahim Ethem Akıncı, Demirci Akıncıları, Türk Tarih Kurumu yayını
Ahmet İzzet Paşa, Feryadım, II Cilt, Nehir Yayınları.
Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, Emre Kitabevi.
İsmet İnönü, Hatıralar, (Haz. Sabahattin Selek), Bilgi Yayınevi.
İsmet İnönü, Defterler, (Haz. Ahmet Demirel), Yapı Kredi yayını.
Fevzi Çakmak, Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri, (Haz. Nilüfer Hatemi), Yapı Kredi Yayını.
Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam, Remzi Kitabevi.
Hüsrev Gerede'nin Anıları, (Haz. Sami Önal), Literatür Yayınları.
Cemal Paşa, Hatıralar, Türkiye İş Bankası yayını.
Talat Paşa, Hatıralarım ve Müdafaam, Kaynak Yayınları.
Liman Von Sanders, Türkiye'de Beş Yıl, (Haz. Resul Bozyel), Kesit Yayınları.
Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, III Cilt, Remzi Kitabevi.
Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, III Cilt, Remzi Kitabevi.
Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa, III, Cilt, Remzi Kitabevi.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk, İletişim Kitabevi.
Andrew Mango, Atatürk: Modern Türkiye'nin Kurucusu, Remzi Kitabevi.
William Campell, Atatürk, Türk Tarih Kurumu yayını.
H.C. Amstrong, Bozkurt, Nokta Kitap.
Lord Kinross, Atatürk / Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Altın Kitaplar.
Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi (1918-1938), Türk Tarih Kurumu yayını.
Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi (1789-1980), İmaj yayıncılık.
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Kitabevi.
Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu yayını.
Stefanos Yerasimos, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, III Cilt, İmge Kitabevi.
Tarihi Gelişmeler İçinde Türkiye'nin Sorunları Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu yayını.
Selim Deringil, Denge Oyunu: İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Yapı Kredi yayını.
Arnold Toynbee- Kenneth P. Kirkwoood, Türkiye: İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Serüveni, Birey Yayınları.
Feroz Ahmed, Modern Türkiye'nin Oluşumu, Kaynak Yayınları.
Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetimi'nin Kurulması, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Alfa Kitabevi.
Niyazi Berkes, Türkiye'nin Çağdaşlaşması, Yapı Kredi yayını.
Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, VII Cilt, İletişim Kitabevi.
Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi yayını.
Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasi Partiler.
Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri.
Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İletişim Kitabevi.
İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Kitabevi.
Stefanos Yerasimos, Milliyetler ve Azınlıklar, İletişim Kitabevi.
Aykut Kansu, 1908 Devrimi, İletişim Kitabevi.
Ali Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İletişim Kitabevi.
Ali Akyıldız, Anka'nın Sonbaharı / Osmanlı'da İktisadi Modernleşme ve Uluslararası Sermaye, İletişim Yayınları.
Ahmet Bedevi Kuran, İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler, Kaynak Yayınları.
Selim Deringil, Simgeden Millete: 2. Abdülhamid'den Mustafa Kemal'e Devlet ve Millet, Yapı Kredi yayını.
A. L. Macfie, Osmanlı'nın Son Yılları 1908-1923, (Çev. Damla Acar-Funda Soysal), Kitap Yayınları.
Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu ve Büyük Güçler, (Edt. Marian Kent), Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu 1830-1914, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Feroz Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, Kaynak Yayınları.
Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat Terakki, İmge Kitabevi.
Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995, (Komisyon), Siyasal Kitabevi.
Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, (Edt. Baskın Oran), İletişim Yayınları.
Zafer Toprak, İttihad-Terakki ve Cihan Harbi, Savaş Ekonomisi ve Türkiye'de Devletçilik, 1914-1918, Homer Yayınları.
Yahya Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, 1923-1950, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1789-1914, Türk Tarih Kurumu yayını.
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınları.
Eric Hobsbawn, Kısa 20. Yüzyıl, 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, Everest Yayınları.
Erol Manisalı, Dünden Bugüne Kıbrıs, Gündoğan Yayınları.
Süleyman Koç, Dünden Bugüne Kıbrıs Sorunu ve Stratejik Yaklaşımlar, IQ Kültür Sanat Yayınları.
Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları.
Bilal N. Şimşir, Ermeni Meselesi /1774-2005, Bilgi Yayınevi.
Recep Karacakaya, Ermeni Meselesi: Kronoloji ve Kaynakça, Gökkubbe Yayını.
Ermeni Sorunu: Tarihi Gerçekler ve Bilim Işığında, (Haz. Süleyman Beyoğlu vd.), IQ Kitap.
Mim Kemal Öke, Ermeni Sorunu, Yüzyılın Kan Davası, İrfan Yayıncılık.
Tarihten Güncelliğe Ermeni Sorunu, (Karma), Kaynak Yayınları
Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, İnkılap Kitabevi.
Sürgün ve Göç, (Edt. Hikmet Özdemir), Türk Tarih Kurumu yayını.
Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü, 1915-1917, Türk Tarih Kurumu yayını.
Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, Türk Tarih Kurumu yayını.
Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar, (Haz. Erhan Afyoncu), Tatav yayını.
Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Kitabevi.
Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Kitabevi.
Cumhuriyet Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları.

Sınavlar

Güz ve bahar dönemi olmak üzere toplam iki vize, iki final ve iki bütünleme sınavı mevcuttur.

Herhangi bir şekilde muafiyet sınavı söz konusu değildir. 

Daha önce benzer Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi müfredatına sahip olan üniversitelerden ders alan öğrenciler için ise oluşturulacak komisyon tarafından uygun görülenler ancak dönemsel bazda dersten muaf olma hakkına sahiptir.

Ders Başarı Notu

Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için, harf notlarından biri verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır. Sınavlar mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir.
Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Başarı notu Katsayı Puanı

AA 4.00 90-100
BA 3.50 80-89
BB 3.00 70-79
CB 2.50 65-69
CC 2.00 60-64
DC 1.50 55-59
DD 1.00 50-54
FD 0.50 40-49
FF 0.00 39-0

Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

İlgili yarıyıl/yılsonu itibarıyla GANO 2,00 ve üzeri olduğunda, bitirdiği yarıyıl ve bir önceki yarıyıla ait DC ve DD başarı notu aldığı derslerin şartlı olarak başarıldığını belirtir.

İletişim

Mekteb-i Tibbiyye-i Sâhâne Külliyesi, Tibbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar
+90 216 777 8 777
info@sbu.edu.tr