Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

Yapılacak olan çalışmalara esas olmak üzere; üniversitemizin birimimize tahsis etmiş olduğu kaynakları, üniversitemizin öngördüğü ilkeler doğrultusunda, stratejik amaçlara ulaşmak için; doğru, etkin ve en verimli şekilde kullanmak koordinatörlüğümüzün ana hedefidir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yönetilen ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından kabul edilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi koordinatörlüğümüzün görevleri arasındadır.

Faaliyetlerimizi halen Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi bünyesinde sürdürmekteyiz.

Faaliyetlerimiz

Koordinatörlüğümüz ve BAP Komisyonu olarak ;

a) Proje başvuru takvimini hazırlayarak duyurmak,

b) Desteklenecek projelerin uygulama esaslarını, başvuru ve değerlendirme koşullarını belirlemek,

c) Her yıl, projeler için sağlanacak destek limitlerini duyurmak,

d) Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmelikte belirtilen “Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler” ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi bilim politikaları doğrultusunda, proje başvuruları ve değerlendirmelerinde dikkate alınacak ilkeleri belirlemek,

e) Proje başvurularını değerlendirerek karara bağlamak,

f) Projeler kapsamında sunulan ara rapor ve sonuç raporlarını değerlendirerek karara bağlamak,

g) Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek, karara bağlamak,

ğ) Yönergedeki usul ve esaslar dahilinde proje çalışmalarını yerinde inceleyip, gerekli durumlarda proje yürütücüsünü değiştirmek veya projeyi yürürlükten kaldırmak,

ı) Protokol ve yönerge hükümlerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımların uygulanmasına karar vermek,

h) Araştırmacıların aynı zamanda yürütücü veya araştırmacı olarak görev alabileceği proje veya destek sayılarını belirlemek ve

i) Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, Rektörlüğümüzün verdiği diğer görevleri yerine getirmektir.

Amaç ve Hedeflerimiz

- Araştırmacılarımızın bilimsel potansiyellerini ortaya çıkarmak

- Üniversitemiz bilim politikasına ve öncelikli alanlarına uygun olarak önerilen Araştırma-Geliştirme Projelerine yeterli ve adil maddi destek sağlamak

- Ülkemizin bilimsel saygınlığına katkı sağlamak

- Üniversitemizin bilimsel yönü yüksek araştırma ve yayınların yapılabildiği, çalışma alışkanlıkları ve proje kültürü gelişmiş araştırmacıların bulunduğu bir üniversite olmasına destek sağlamaktır.