Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HATMER) 4 Nisan 2022 de, SBÜ bünyesinde resmi gazetede yayınlanarak “https://www.resmigazete.gov.tr › eskiler › 2022/04” yürürlüğe giren yönetmelik ile kurulmuştur. SBÜ Rektörlüğüne bağlı olarak çalışmaktadır.

Faaliyetlerimiz

a) Hastalara verilen tanı ve tedavi hizmetlerinin, konusunda deneyim sahibi uzmanlardan oluşan bir ekiple güncel standartlara ve kılavuzlara uygun yürütülmesi için bilimsel katkı sağlamak.

b) Tanı ve tedavi hizmetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde standardının sağlanabilmesi için çaba göstermek, koordinasyon için çalışmak ve gereken her düzeyde teorik ve uygulamalı eğitim vermek, danışmanlık yapmak.

c) Faaliyet amaçları doğrultusunda gerekli arşiv ve laboratuvarları kurmak veya düzenlemek.

ç) Faaliyet alanları ile ilgili bilimsel çalışma, araştırma ve tezleri desteklemek.

d) Elde edilen bilimsel verilerin paylaşılması amacıyla bilimsel makale, hasta bilgilendirme broşürü, kitap yayımlamak; uluslararası kılavuz oluşturma çalışmalarına katkı sağlamak.

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar, kurslar düzenlemek ve başka merkezlerin düzenlediği toplantılara katılım sağlamak.

f) Elde edilen verilerle tanı veya tedaviye yönelik ürünlerin (ilaç, kök hücre, cerrahi alet, robot, laboratuvar gereci, yazılım ve benzeri) geliştirilmesi için araştırma geliştirme (AR-GE) birimleriyle iş birliği yapmak; ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, geliştirilecek ürünlerin patentini almak.

g) Merkezin amacına uygun olarak, hipofiz bezi araştırma, görüntüleme ve cerrahi müdahale teknik veya ürünlerine yönelik taleplerin karşılanabileceği modern bir altyapı oluşturmak için plan oluşturmak, bunları uluslararası standartlara ulaştırmak ve bunu belgelendirmek.

ğ) Uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel yayına dönüşen araştırma programlarını sürdürmek.

h) Merkezin faaliyet alanlarında insan sağlığı etik kurallarını uygulamak.

ı) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve iş birliği yapmak.

i) Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek modern eğitim sistemlerini uygulamak ve Üniversiteye kazandırmak.

Amaç ve Hedeflerimiz

Hipofiz Hastalıkları multisentrik bir yaklaşım gerektiren özellikli bir hastalık grubudur. Bu hastalıkların tedavisinde; Endokrinoloji, Hipofiz Cerrahisi, Radyoloji, Radyasyon onkolojisi, Nükleer Tıp, Patoloji, Kulak-burun boğaz hastalıkları, Göz hastalıkları ve Onkoloji gibi birçok bilim dalı ortaklaşa çalışır. Ekip çalışması ile Hipofiz hastalıkları tanı-tedavi ve takibinde daha iyi sonuçlar alınarak bu hastaların hayat kalitesini iyileştirmek amaçlanır.

HATMER, hipofiz bezi ile ilgili konularda temel bilimlerle işbirliği yaparak laboratuvar araştırmaları yapmak, veri tabanı oluşturmak; prognostik belirteçler ve hastaların yaşam kaliteleri, tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması, maliyet analizi konularında prospektif veya retrospektif araştırmalar yapmak, eğitim faaliyetleri ve kurslar düzenlemek, sempozyum ve kongreler organize etmek, kitap ve dergi yayımlamak, yeni teknolojik gelişmeleri ve eğitim modellerini takip ederek uygulamaktır.