Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

 • Ulusal/uluslararası kök hücre ve gen tedavileri konusunda araştırma, teşhis, tedavi ve uygulamaların takibini yapmak, 

 • Ulusal/uluslararası bilimsel, etik, hukuki, çalışma usul ve esaslarına göre çalışmalar yapmak,

 • Yeni teknolojilerin, çalışma alanlarının, bilimsel ve eğitimsel araştırma faaliyetlerinin (laboratuvar, deneysel, klinik) geliştirilmesini sağlamak,

 • Araştırmacı ve alanda yetkin uygulayıcılar yetiştirmek ve bu alanda eğitimler düzenlemek,

 • Kök hücre ve gen tedavileri ile ilgili yeni yöntem, tedavi, ürünler ile ilgili ulusal/uluslararası patent başvuruları yapmak ve takip etmek,

 • Ülkemizde kök hücre ve gen tedavileri ile ilgili olarak hukuki ve etik kurallar ile standartların oluşturulmasına yardımcı olmak. 

 

Faaliyetlerimiz

 • Hücre ve kök hücre konusunda temel ve uygulamalı araştırma yürüten ulusal/ uluslararası araştırma ve eğitim kuruluşları ile her türlü iletişim ve işbirliği oluşturmak,

 • Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal /uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine imkan sağlamak, ihtiyaç veya talep halinde; inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel danışmanlık hizmeti, veri bankacılığı ve benzeri hizmetleri vermek,

 • Merkezce yürütülecek klinik çalışmalar ile hasta takibi ve bilimsel aktivitelerde bulunmak,

 • Kök hücre ve hücresel tedaviler kapsamında yer alan hastalıkların hasta, aile ve toplum üzerinde meydana getirdiği sosyal ve ekonomik sorunları tespit etmek, çözüme yönelik projeler geliştirmek ve toplumu bilgilendirmek, 

 • Hücre ve kök hücre konusunda çalışmalar yapan meslektaşların birbirleriyle olan iletişim bağlarını güçlendirmek için birleştirici etken olmak ve onların mesleki çalışmalarında bilimsel yönden destekleyici ve geliştirici hizmetler vermek. 

Eğitim Faaliyetlerimiz

 • Kök hücre/hücresel ve gen tedavileri ile ilgili her konuda temel, deneysel ve uygulamalı araştırma, inceleme, geliştire yapmak, bu konuda ulusal/uluslararası çalışmalara katılmak ve desteklemek,

 • Kök hücre ve gen tedavileri ile ilgili olarak ulusal/uluslararası kurslar, seminerler, konferanslar, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar tertip etmek ve katılmak

 • Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği bilimsel çalışmalar ile sonuçlarının takip edilmesi ve ulusal/uluslararası ortaya konan bilimsel gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla arşiv, bilgi bankası ve kütüphane oluşturmak,

 • Araştırma, geliştirme, uygulama çalışmaları ve eğitim faaliyetleri sonunda elde edileln teknik, klinik bulgu ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, algoritma, kullanım klavuzu, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda yer almak, toplumu ve meslek gruplarını bu konularda bilgilendirmek,

 • Kök hücreler ve diğer hücresel tedaviler konusunda toplumun aydınlatılması, hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, sürekli eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak. 

Amaç ve Hedeflerimiz

 • Kök hücre uygulamalarında Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği kriterler esas alınarak hasta mahremiyeti ve rızası gözetilerek, yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken ayırt etmeksizin bütüncül hizmet sunmak,

 • Vücudun doğal iyileşme mekanizmasını kullanmak için hasarlı dokuların onarımını sağlayacak yöntem ve uygulamalar geliştirmek, 

 • Sentetik bileşikler, reçeteli ilaçlar veya cerrahi prosedürler yerine, iyileşmeyi teşvik etmek için kendi doğal hücresel kaynakları harekete geçirmek,

 • Hastaların potansiyel olarak devrim niteliğinde olan bu tedavi şekline erişmelerini sağlamak.