Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

Merkezimize ait alt birimler ve faaliyet alanı ile ilgili olarak tıklayınız..

Faaliyetlerimiz

a) Sağlıkta ve hastalıkta beslenme ve besin konusunda araştırmak, uygulamak ve eğitimini vermek, bunlar için birimler/merkezler kurmak
b) Hastaların beslenme durumunun sağlığı üzerine etkisinin belirlemek için yöntemler geliştirmek ve bu yöntemlerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak için gereken uygulama ve araştırma laboratuvarı kurmak, kurulmuş olanları desteklemek ve araştırmacıların kullanımına sunmak, diğer ulusal veya uluslararası uygulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla işbirliği içinde uygulama, eğitim ve araştırmalar yapmak.
c) Beslenme ve gıda konularında ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.
d) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.
e) Beslenme alanlarında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.
f) Öncelikle tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde olmak üzere sağlık bilimleri alanında eğitim gören öğrencilere tüm beslenme konularını kapsayan eğitim vermek
g) Sağlıklı beslenme hakkında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
h) Besinlerin insan vücudu üzerine etkileri ile ilgili kullanılabilecek ürün ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hususta ulusal ve uluslararası düzeyde özel veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıya işbirliği yapmak
i) Beslenmenin tüm alanlarındaki her türlü yazılı, basılı, elektronik ve dijital, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, slayt, multimedya ürünü ve benzeri şekillerde süreli veya süresiz yayınlamak
j) Besin takviyesi veya katkısı olarak kullanılacak her türlü ürünün biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, klinik ve endüstriyel açılardan incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmak.
k) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bulunmak
 

Amaç ve Hedeflerimiz

Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ulusal beslenme durumunun değerlendirilmesi, beslenme eğilimlerinin olası sağlık sonuçlarını belirlemek
b) Beslenme çalışmaları ile sağlıklı yaşamın korunması ve geliştirilmesi için yapılması gereken faaliyetlerin belirlenmesi.
c) Obezite, Diyabet, Kanser, Otizm, Kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalıklarda beslenme ve besin ile ilgili her türlü araştırmanın yapılması ve bu konudaki çalışmaların desteklenmesi
d) Ulusal gıda veritabanı oluşturulması
e) Makro besin maddelerinin ve besin takviyelerinin metabolizma, insan performansı ve vücut kompozisyonu üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yapmak
f) Gıda hijyeni ve güvenliği ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
g) Az gelişmiş ülkelere yapılan gıda yardım programlarının geliştirilmesine yardımcı olmak, edinilen tecrübeler üzerine araştırma ve geliştirme faaliyetlerde bulunmak
h) Hastalıkta ve sağlıkta beslenme konusunda araştırmacı yetiştirmek
i) Beslenme araştırmaları üzerinden çiftçi ve gıda firmalarına bilimsel destek sunulması