Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

Merkezimizin Görevleri;

• Bölge ülkelerinde sağlık ile ilgili sistemleri araştırarak, bölge ülkelerinin sağlık ile ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek. 
• Bölge ülkelerine eğitim desteği vermek ve bu faaliyetler için birimler/merkezler kurmak.
• Bölge ülkelerindeki kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile mevcut o ülkenin sağlık ve sosyal sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırma projeleri tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak.
• Faaliyet amaçlarına uygun bilimsel yayınlar üretmek, yayımlamak. 
• Yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma projelerini desteklemek, uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.
• Sağlık ve/veya sosyal alanda araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.
• Sağlık ve/veya sosyal alanda eğitim gören bölge ülkelerinin öğrencilerine, karşılıklı olarak staj ve hizmet içi eğitim imkânı sağlamak.
• Sağlık alanında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
• Sağlık ve/veya sosyal alanda; bülten, kitap, dergi, broşür, makale, film, slayt, multimedya ürünü ve benzeri yayınlar oluşturmak ve bu yayınları her türlü görsel ve işitsel araçlarla, süreli veya süresiz olarak yayınlamak. 

Faaliyetlerimiz

Asya Pasifik bölgesi 40'dan fazla ülkeden oluşmakta ve dünya toplam nüfusunun yaklaşık %45'ini ve dünya ekonomisinin %30’unu oluşturmaktadır.

Merkez, bölgedeki amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur; 

a) Sağlık ile ilgili sistemleri araştırarak bölge ülkelerinin sağlık ile ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, bölge ülkelerine eğitim desteği vermek ve bu faaliyetler için birimler/merkezler kurmak.
b) Bölgedeki kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve birlikler ile mevcut sağlık ve sosyal sorunların çözümüne yönelik koordineli araştırma projeleri tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak.
c) Faaliyet amaçlarına uygun bilimsel yayınlar üretmek, yayımlamak, bu doğrultuda yayınevi kurmak.
ç) Yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.
d) Sağlık ve/veya sosyal alanda araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.
e) Sağlık ve/veya sosyal alanda eğitim gören bölge ülkelerinin öğrencilerine, karşılıklı olarak staj ve hizmet içi eğitim imkânı sağlamak.
f) Sağlık alanında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
g) Sağlık teknolojisi alanında ürün ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hususta bölge ülkelerindeki özel ve tüzel kişilerle ve bölge ülkelerinin kamu kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.
ğ) Sağlık ve/veya sosyal alanda; bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, slayt, multimedyaürünü vb. yayınlar oluşturmak ve bu yayınları her türlü görsel ve işitsel araçlarla süreli veya süresiz olarak yayınlamak.
h) Tıp tarımı alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde yönlendirmede bulunmak, bu konuyla ilgili proje, uygulama ve araştırmalara destek olmak.
ı) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bulunmak.  

ASYA PASİFİK ÜLKELERİ

1. Avustralya (Australia)
2. Bangladeş (Bangladesh)
3. Brunei Darussalam
4. Butan (Bhutan)
5. Çin Halk Cumhuriyeti (Peoples Republic of China)
6. Endonezya (Indonesia)
7. Fiji Cumhuriyeti (Fiji)
8. Filipinler (Philippines)
9. Güney Kore (South Korea)
10. Japonya (Japan)
11. Kamboçya (Cambodia)
12. Laos (Laos)
13. Malezya (Malaysia)
14. Moğolistan (Mongolia)
15. Nepal (Nepal)
16. Singapur (Singapore)
17. Sri Lanka (Sri Lanka)
18. Tayvan (Taiwan)
19. Tayland (Thailand)
20. Hindistan (India)
21. Yeni Zelanda (New Zealand)
22. Vietnam (Vietnam)
23. Adalar (Islands)
24. Amerika Birleşik Devletleri (Unıted States of America)
25. Kanada (Canada)
26. Şili (Chile)
27. Peru (Peru)
28. Ekvator (Ecuador)
29. Kolombiya (Colombia)
30. Panama (Panama)
31. Kosta Rika (Costa Rica)
32. Nikaragua (Nicaragua)
33. El Salvador (Al Salvador)
34. Guatemala (Guatemala)
35. Meksika (Mexico)

Amaç ve Hedeflerimiz

Merkezimizin Amaç ve Hedefleri;

a) Bölge ülkelerinin mevcut sağlık altyapı sisteminin tespitini yapmak.
b) Bölge ülkelerinin sağlık sistemine ait ihtiyaçlarını belirlemek.
c) Sağlık sisteminin ihtiyaçları ve eksiklikleri üzerine çalıştay, sempozyum ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
ç) Sağlık ve/veya sosyal alanda eğitim ve işbirliğine yönelik faaliyetlerin uygulanması için yetkin hekimler tarafından eğitimler düzenlemek.
d) Sağlık ve/veya sosyal alanda her türlü araştırma-geliştirme (ar-ge) faaliyetlerinde bulunmak ve bu alanda araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.
e) Sağlık ve/veya sosyal alanda hizmet veren bölge ülkelerinin kurumlarındaki öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve sahasında uzman kişilerin, değişim programlarıyla yetiştirilmesini sağlamak.
f) Sağlık ve/veya sosyal alanda eğitim veren araştırma merkezi, enstitü ve fakültelerle iş birliği yapmak.
g) Bölge ülkelerinin ihtiyaçlarına göre eğitim kurumları açmak.
ğ) Bölge ülkelerinde sağlık işletmeciliği konusunda rehberlik ve öncülük yapmak.
h) Bölge ülkeleri arasında farmakoloji alanında etkin iş birliği yapmak.
ı) Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda, bölge ülkelerine gerekli altyapı desteği vermek.
i) Bölgenin sağlık ve sosyal hayatı ile ilgili ülkemizdeki resmi kuruluşları bilgilendirmek.
j) Bölgenin sağlık ve sosyal hayatı ile ilgili sivil toplum kuruluşları aracılığı ile ülkemiz kamuoyunu bilgilendirmek.
k) Sağlık ve/veya sosyal alanda yapılan uygulamaların, saha çalışmalarının, anketlerin, ve istatikselfaaliyetlerin raporlanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili merci ve kurumlarının dikkatlerine ve bilgilerine arz etmek.
l) Sağlık ve/veya sosyal alanda uluslararası faaliyet gösteren kuruluşları ve üniversiteleri bölgenin sağlık ve sosyal sorunları hakkında bilgilendirmek.