Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Genel Bilgiler

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu’nda (SBÜ-BAYEK), üniversite akademik personelin yer aldığı bilimsel araştırma ve yayınlarla ilgili etik konular değerlendirilir. Ayrıca kurul, etik ihlal ihbarlarını değerlendirir ve karara bağlar
2. SBÜ-BAYEK’e başvurmak amacıyla toplanan tüm evrakların eksiksiz başvuru dosyasında olması gerekir. Eksik belgeli dosyalar kabul edilmez
3. Başvuru amacıyla toplanan tüm evraklar ıslak imzalı asılları olmalıdır
4. Form ve belgelerde tarih ve başvuru sahibinin unvanı ve ismi olmalıdır
5. Başvuru koşullarını sağlayan dosyalar, başvuru sahibinin çalıştığı kurum aracılığı ile ya da bizzat rektörlüğe iletilir

Kurul Üyelerimiz

 

Sıra No Ünvanı  Adı Soyadı SBÜ Görevi/Görev Yaptığı Birim  Kurul Görevi
 1  Prof. Dr. Murat ELEVLİ SBÜ Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Başkan
 2 Prof. Dr. Osman EKİNCİ SBÜ Haydarpaşa SUAM/Anesteziyoloji ABD Üye
 3 Prof. Dr. İlyas DÖKMETAŞ SBÜ Şişli Hamidiye Etfal SUAM/Enfeksiyon Hastalıkları ABD Üye
 4 Prof. Dr. Derya BÜYÜKKAYHAN SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi/Neonatoloji ABD Üye
 5 Prof. Dr. Şinasi Taner YILDIRAN SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Üye
 6 Prof. Dr. Fatih Mehmet MUTLU SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı/SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD Üye
 7 Prof. Dr. Nuriye Işıl SAYGUN SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı/SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji ABD Üye

İlgili Mevzuat ve Formlar

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi mensupları tarafından gerçekleştirilen bilimsel araştırma ve yayınlarda uyulması gereken bilim etiği kuralları ile yayın etiğine aykırı eylemleri tanımlamak ve Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’nun görev, yetki, sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu Yönerge klinik araştırmalar ve hayvan deneylerine ilişkin etik konular dışında;
a) Sağlık Bilimleri Üniversitesi mensupları tarafından hazırlanan bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel yayınlar ile bilimsel etkinliklerde sunulan bildirilerle ilgili araştırma etiği konularını,
b) Lisansüstü eğitim sırasında yapılan tez ve bilimsel yayınlar ile yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını,
c) Sağlık Bilimleri Üniversitesi mensupları tarafından yurt içi ve yurt dışı her türlü görsel ve/veya işitsel yayın organlarında yayımlanan veya yayımlanmak üzere gönderilmiş olan yayınlar ile ilgili yayın etiği ihlallerini,
d) Sağlık Bilimleri Üniversitesi mensuplarınca yapılacak araştırmalarda kullanılacak deneklerde ve ekoloji ile ilgili çalışmalarda yapılan etik ihlallerini,
e) Etik Kurulun yapısını, görevlerini ve çalışma biçimini,
f) Etik Kurula başvuru ve etik değerlendirme süreçlerine ilişkin konuları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 24’üncü, 42’inci ve 65’inci maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu Genel Kurul'unun 10.11.2016 tarih ve 2016.23.497 sayılı Genel Kurul
Kararı ile yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede anılan;
a) Başkan: Etik Kurul Başkanını,
b) Birim: Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
c) Denek: Üzerinde araştırma, inceleme, deney veya değerlendirme yapılan canlı varlıkları,
ç) Etik Kurul: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulunu,
d) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler
MADDE 5 – (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler:
a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve
kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları
akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde
değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
(2) Diğer etik ihlal türleri:
a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
c) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek,
ç) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,
d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
f) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,
g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
h) Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,
ı) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak,
i) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak,
j) Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,
k) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve
korunmasını sağlamamak,
l) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.
Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı olarak değerlendirilemeyecek haller
MADDE 6- (1) Bir başkasının özgün üslup ve ifadesinin aynen kullanmamak şartıyla, anonim bilgilerin, bilim alanlarının temel bilgilerinin, matematik teoremleri ve ispatları gibi önermelerin çalışmalarda kullanılması etik ihlal olarak değerlendirilemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Yer Alan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurullarının Oluşumu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları
Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının oluşumu
MADDE 7-
(1) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, Üniversitenin profesör unvanına sahip yedi öğretim üyesinden oluşur. Etik kurul üyeleri Rektör tarafından iki yıllık süreyle seçilir.
(2) Belirlenen kurul üyeleri hakkında etik ihlalinde bulunduklarına dair kesinleşmiş bir adli veya idari karar bulunmamalıdır.
(3) Etik kurallarına aykırı eylemi tespit edilen etik kurulu üyesinin görevi, Rektörün bu konudaki kararının kendisine tebliği ile sona erer.
(4) Görev süresi biten bir üye aynı usulle yeniden seçilebilir. İzinsiz ve özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan veya en az altı ay süreyle izinli olan üyenin, üyeliği kendiliğinden sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için, aynı usulle yeni üye seçilir.
(5) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları başkanları Rektör tarafından seçilir. Her bir bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulu başkanı kurul üyeleri arasından bir kişiyi başkan yardımcısı olarak seçer. Başkanın görevinin sona ermesiyle birlikte başkan yardımcılığı görevi de sona erer.
(6) Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği kurulunun sekretaryası Üniversite Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülür.
(7) Gerekli görülmesi halinde çalışmaların verimliliğini sağlamak amacıyla farklı bilim alanları için farklı bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları oluşturulabilir. Bu kurulların sekretarya hizmetlerini yerine getirmek üzere gerekli personel, mekan, araç ve gereç ihtiyacı Rektörlük tarafından karşılanır.
Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının görevleri
MADDE 8-
(1) Etik ihlal iddialarını incelemek; inceleme kapsamında Rektörlük aracılığıyla gerektiğinde bilirkişi veya uzman görüşü almak, ilgili kişi ve kurumlarla yazışmalar
yapmak, bilgi istemek ve inceleme kapsamında gerekli diğer işlemleri yapmak.
(2) İnceleme sonucunda alınan kararları Rektöre sunmak.
(3) Akademik, araştırma ve yayın etiği konularında muhtemel etik dışı eylemleri ortadan kaldırmak için, ilgili birim ya da kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak eğitici faaliyetler düzenlenmesini sağlamak üzere Rektöre önerilerde bulunmak.
Toplantı usul ve esasları
MADDE 9-
(1) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve karar alır. Başkanın katılmadığı toplantılarda başkan yardımcısı, bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları toplantılarına başkanlık eder,
(2) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları çalışmalarını bizzat yürütür. Ancak gerektiğinde alanında uzman bilirkişilerden görüş de alabilir,
(3) Aşağıdaki kişiler bu düzenleme kapsamında yapılan incelemelerde bilirkişi ve uzman olarak görevlendirilemez:
a) İlgilinin lisansüstü tez danışmanları ve doçentlik jürilerinde görev almış öğretim üyeleri,
b) İlgilinin kendi üniversitesinde görev yapan öğretim üyeleri,
c) İlgilinin eşi ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan veya sıhrî hısımları,
ç) İlgili ile aralarında husumet bulunan kişiler.
(4) İlgilinin çalıştığı bilim alanında öğretim üyesi bulunmaması halinde, en yakın bilim alanında çalışan öğretim üyeleri arasından bilirkişi görevlendirilebilir. Ayrıca etik ihlal iddiasının hukuki anlam ve kapsamına ilişkin olarak bir hukukçu bilirkişi de görevlendirilebilir. Birden fazla bilirkişi atanması halinde her bilirkişi ayrı rapor tanzim eder,
(5) Bilirkişiler dosya kendilerine ulaştığı andan itibaren en geç bir ay içerisinde konuya ilişkin raporunu kendisine gönderilen örneğe uygun olarak hazırlayıp gönderirler. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en çok bir ay uzatılabilir,
(6) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları üyeleri kendileriyle, kendilerinin daha önce birlikte çalışma yaptıkları kişilerle ve etik ihlalde bulunduğunu iddia ettikleri kişilerle ilgili etik ihlali iddialarının görüşüldüğü toplantılara katılamazlar. Etik kurullarına başvuru ve kurulların çalışma esasları
MADDE 10-
(1) Etik ihlali iddiası içeren başvurular, Rektörlük, Dekanlıklar ve Müdürlüklere yapılabilir. Dekanlık ve Müdürlüklere yapılan başvurular, söz konusu birimin yöneticileri aracılığı ile Rektörlüğe iletilir,
(2) Söz konusu iddialar ile ilgili tüm bilgi ve belgeler bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarına iletilir,
(3) İletilen her başvuru dosyası için ayrı dosya açılır,
(4) Rektörlüğe iletilen etik ihlal iddiası içeren şikâyet ve ihbar dilekçelerinde, kişilerin doçentlik başvuru sürecinin devam ettiğinin de belirtilmesi halinde hakkında etik ihlal iddiası bulunan kişinin devam eden bir doçentlik başvurusunun bulunup bulunmadığı hususu üniversite tarafından derhal Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’ndan sorulur. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca devam eden doçentlik başvurusunun bulunduğunun bildirilmesi halinde iddialar ile ilgili tüm bilgi ve belgeler Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na gönderilir,
(5) Etik ihlali iddiası sebebiyle hakkında inceleme başlatılan kişilerden iddialara ilişkin olarak gerekli bilgi ve belgelerle birlikte yazılı savunmaları istenir. İlgili kişiler, savunma talep yazısının kendilerine ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde savunmalarını vermedikleri takdirde, bu durumun savunma istem yazısında belirtilmesi koşuluyla kurul, diğer bilgi ve kanıtlara dayalı olarak karar verebilir. Hakkında inceleme başlatılanlar, yazılı savunmalarını
sunmak üzere iddiaları içeren evrakların bir örneğinin kendilerine verilmesini talep etmeleri halinde, incelemeyi yürüten ilgili kurulca savunma istenmesi yönünde bir karar alınmaksızın da doğrudan yazılı savunmalarını sunabilirler. Ancak bu halde bu kişilerden yeniden yazılı savunma istenmeden de incelemeye devam edilebilmesi için, iddiaları içeren evrakların teslimine ilişkin tutanakta, teslim tarihinden itibaren on beş gün içerisinde savunmasını vermedikleri takdirde diğer bilgi ve kanıtlara dayalı olarak karar verileceğinin açıkça belirtilmesi şarttır. Gerekli görülen hallerde savunma sözlü olarak da alınabilir,
(6) Alınacak kararlar, ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulunda tartışmaya açıldıktan sonra oylanır ve kurul üyelerince imzalanır. Karara muhalif kalan üye karşı oy
gerekçesini yazmak zorundadır,
(7) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarınca alınan nihai kararlar inceleme raporu niteliğinde olup, bu kararlar onaylanmak ya da başka bir karar alınmak üzere Rektöre sunulur,
(8) Kurul üyeleri, uzman ve bilirkişiler yaptıkları incelemeyle ilgili edindikleri bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,
(9) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının inceleme sürecinde diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü yazışmalar Rektörlük aracılığıyla yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İnceleme sonucunda yapılacak işlemler
MADDE 11-
(1) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli disiplin işlemleri ile diğer idari, hukuki
ve cezai işlemler Üniversite tarafından yapılır,
(2) Etiğe aykırı eyleme konu olan eserle daha önce akademik unvan elde edilmiş ise kişi hakkında yapılan işlemler sonucunda alınan etik ihlal kararı sebebiyle bu unvanın geri alınıp alınmayacağı hususu da Üniversite tarafından değerlendirilir,
(3) Etiğe aykırı eylemlerin gerçekleşmesi halinde asıl müellif, zarar gören veya hakları olumsuz etkilenen kişi ve kuruluşların rıza göstermesi ilgililerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz,
(4) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı bir eylemin tespit edilmesi halinde Üniversite tarafından ilgili yayının ortak yazarlarının görev yaptıkları kamu kurumuna da bilgi verilir,
(5) Etik ihlal kararları en geç bir ay içerisinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.
Gizlilik
MADDE 12-
(1) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının kararları, genel düzenlemeler dışında gizlidir, etik kurulların tespitleri hakkında bu Yönergede belirtilen kişi ve
kuruluşlar ile başvuru sahibinden başkasına bilgi verilmez.
Yeniden inceleme
MADDE 13-
(1) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarında daha önce incelenen ve esası hakkında bir karar verilen eserlere ilişkin aynı iddialarla yapılan başvurularda yeniden bir inceleme yapılamaz. Bu halde eserlerin ve eserlere ilişkin iddiaların tamamen aynı olduğunun ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarınca tespit edilmesi şarttır.
Etik ihlallerine ilişkin kayıtlar
MADDE 14-
(1) Bu düzenleme kapsamında yapılan inceleme sonucunda alınacak kararlar Üniversite tarafından gizlilik ilkesine riayet edilmek suretiyle uygun bir şekilde dosyalanıp saklanır,
(2) Doçentlik sınavına başvuruda bulunan adaylar dışında kalan kişiler hakkındaki bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin şikayet ve ihbar başvuruları, iddiada bulunulan kişinin eylemi gerçekleştirdiği sırada bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunca değerlendirilerek karara bağlanır.
Yürürlük
MADDE 15-
(1) Bu Yönerge, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16-
(1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17-
(1) Bu Yönergede yer almayan konularda, Yüksek Öğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi hükümleri uygulanır.

Erişim Bilgilerimiz

Dilek KALMAZ Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu Sekreteryası

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Hamidiye) Külliyesi

Rektörlük Binası Selimiye Mah. Tıbbiye Cd. No:38 34668 Üsküdar / İSTANBUL

0 216 777 8 777

bayek@sbu.edu.tr